Odpowiedzi na pytania dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Pytania i Odpowiedzi – Prąd

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające sie pytania dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

 

1. Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

2. Czy muszę zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest dobrowolna.

 

3. Ile kosztuje zmiana sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Bezkosztową zmianę sprzedawcy energii elektrycznej gwarantuje ustawa Prawo Energetyczne.

W przypadku pierwszej zmiany odbiorcy energii, odbiorcy przyłączeni do średniego i wysokiego napięcia (grupy taryfowe B i A) mogą być zobowiązani do modernizacji swojego układu pomiarowego na własny koszt. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Beskidzka Energetyka pokrywa w całości bądź partycypuje w części kosztów związanych z dostosowaniem układów pomiarowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce „Bonusy”.

 

4. Jakie korzyści mogę odnieść, zawierając umowę z Beskidzką Energetyką?​

Klient zmieniający obecnego sprzedawcę energii elektrycznej na Beskidzką Energetykę zyskuje korzyści płynące z naszej oferty m.in. niższe rachunki za prąd, pakiet bonusów czy gwarancję niezmienności ceny przez cały czas obowiązywania umowy. Szczegółowe informacje uzyskać Państwo mogą na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami telefonicznie bądź osobiście.

 

5. Jak bezpiecznie zmienić sprzedawcę energii? Jak chronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej?

Tak jak w przypadku każdej działalności biznesowej, tak w przypadku sprzedaży energii elektrycznej zdarzają się przypadki nieuczciwości, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek rozmów w sprawie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zalecamy szczególną ostrożność i zastosowanie się do poniższych wskazówek.

Jeśli otrzymają Państwo ofertę zmiany sprzedawcy, zalecamy:

– upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za które się podaje. Zatem powinni Państwo poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;

– przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;

– nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego. W przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania – nie powinni Państwo podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, iż ten dokładnie przedstawił ofertę;

– w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy  należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się telefonicznie z biurem obsługi klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliwa Gazowego Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36;

– dopilnować by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

 

6. Jak chronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej?

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, z analizy skarg napływających do Urzędu wynika, że niektórzy przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii lub gazu:

– przedstawiali się niezgodnie z prawdą, jako pracownicy sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwa, z którym odbiorca miał podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierali nową umowę z innym sprzedawcą, będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;

– przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy;

– fałszywie informowali odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy;

– fałszywie informowali odbiorców, iż w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego odbiorcy podpisywali umowy z nowym sprzedawcą, będąc przekonanymi, iż jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;

-fałszywie obiecywali sprzedaż energii po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważał, że płatności są większe niż dotychczas;

-nie informowali przy zawieraniu umów o usługach dodatkowych – np. ubezpieczeniu, które są dodatkowo płatne;

-informowali, niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy;

-nie informowali o 14-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy;

-ponaglali konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

 

7. Czy zmiana sprzedawcy jest bezpieczna?

Tak, zmiana sprzedawcy jest bezpieczna. Cały proces zmiany sprzedawcy dozoruje Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne klient nie ponosi ryzyka. Aby jednak nie paść ofiarą nieuczciwych sprzedawców, powinni się Państwo zastosować do wskazówek zawartych w pkt.4 i 5 wyżej.

 

8. Czy można wrócić do poprzedniego sprzedawcy?

Oczywiście. Nie ma formalnych przeszkód dla powrotu do wcześniejszego sprzedawcy. Jeśli będzie on zainteresowany podpisaniem z Państwem umowy.

 

9. Jak przebiega proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

Proces zmiany sprzedawcy jest bardzo prosty. Wybierają Państwo sprzedawcę – Beskidzką Energetykę i zawierają z nami umowę kompleksową, czyli umowę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Następnie upoważniacie nas do reprezentowania przed dotychczasowym dystrybutorem oraz sprzedawcą energii. Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu dokonujemy w imieniu Państwa wszystkich niezbędnych formalności, tj. wypowiadamy umowę dotychczasowemu sprzedawcy oraz dystrybutorowi. W dzień zmiany sprzedawcy Dystrybutor przekaże aktualny stan licznika dotychczasowemu sprzedawcy oraz nam Beskidzkiej Energetyce jako nowemu sprzedawcy – na tej podstawie dokonane będzie rozliczenie końcowe.

 

10. Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy energii?

Termin zmiany sprzedawcy jest ustawowo regulowany i wynosi 30 lub 14 dni, w zależności od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, iż czas ten będzie również wynikał z terminów wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy, który może wynosić nawet 3 miesiące, a u niektórych sprzedawców wynosi nawet 6 miesięcy.

 

11. Jak często mogę zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Nie ma ograniczeń w liczbie dokonywanych zmian sprzedawcy energii elektrycznej, częstość zmian ograniczona jest wyłącznie czasem trwania procedury zmiany sprzedawcy.

 

12. Na jak długo mogę zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą?

Umowę można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Najczęściej zawierane są umowy na okres jednego bądź dwóch lat.

 

13. Czy mogę również zmienić dystrybutora?

Tak, zawierając z nami umowę kompleksową, czyli umowę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zmieniają Państwo zarówno sprzedawcę, jak i dystrybutora energii elektrycznej. 

 

14. Od kiedy zaczyna obowiązywać umowa z nowym sprzedawcą?

Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

 

15. Czy w trakcie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej pozostanę bez prądu?

Nie. Dotychczasowy sprzedawca energii będzie zapewniał prąd do momentu wejścia w życie umowy z Beskidzką Energetykę sp. z o.o.

 

16. Czy w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej muszę zmienić licznik?

W większości przypadków, przy zmianie sprzedawcy energii nie trzeba zmieniać licznika. Licznik poboru energii (układ kontrolno-pomiarowy) pozostaje ten sam, ponieważ jest własnością lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wyjątek stanowią Odbiorcy przemysłowi rozliczani w grupach taryfowych A i B – w takim przypadku układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i to on musi zadbać o jego wymianę.

 

17. Czy zmiana sprzedawcy oznacza zmianę sposobu podłączenia do sieci energetycznej?

Nie. Po zmianie Sprzedawcy nadal będą Państwo korzystać z sieci energetycznej lokalnego dostawcy energii, jakim jest Operator Systemu Przesyłowego lub Operator Systemu Dystrybucyjnego w danym rejonie.

 

18. Czy po zmianie sprzedawcy będę otrzymywał dwie faktury?

Jeśli zawrą Państwo z nami umowę kompleksową, będą Państwo otrzymywać jedną fakturę.

 

19. Kiedy będę miał umowę kompleksową i jedną fakturę, a kiedy oddzielne umowy: sprzedaży oraz dystrybucji i oddzielne faktury?

Jeśli zawrą Państwo z Beskidzką Energetyką umowę kompleksową, będą Państwo otrzymywać jedną fakturę, gdyż umowa ta jest umową sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej. Jednak nie wszyscy sprzedawcy oferują taką możliwość.

 

20. Czy po zmianie sprzedawcy wzrośnie wysokość opłat dystrybucyjnych?

Nie, stawki dotyczące usług dystrybucji pozostaną bez zmian. Opłaty dystrybucyjne są identyczne dla każdego Klienta w danej grupie taryfowej bez względu na to, z jakim sprzedawcą Podpisali Państwo umowę i bez względu na to, czy podpisana umowa jest tylko umową zmiany sprzedawcy, czy umową kompleksową, czyli umową zmiany sprzedawcy i dystrybutora. Stawki za przesyłanie energii dla całego kraju zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

21. Jaka jest różnica pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem (OSD) energii? 

Dystrybutor energii (OSD – operator systemu dystrybucyjnego) to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą m.in. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany dystrybutora. Sprzedawca (dostawca) jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy. 

Beskidzka Energetyka świadczy usługi zarówno sprzedaży, jak i dystrybucji energii elektrycznej.

 

22. Kto po zmianie sprzedawcy energii odczytuje licznik? 

Licznik odczytuje cały czas dotychczasowy dystrybutor energii (OSD), który odczytywał licznik do tej pory. 

 

23. Kto będzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń oraz odczytem liczników po zawarciu przeze mnie umowy zmiany sprzedawcy i dystrybutora, czyli umowy kompleksowej? 

Zawarcie przez Państwa umowy kompleksowej, czyli umowy zmiany sprzedaży i dystrybucji nie zwalnia dotychczasowego dystrybutora od odpowiedzialności za utrzymanie i naprawę sieci dystrybucyjnych. Na podstawie odrębnej umowy z Beskidzką Energetyką dotychczasowy Operator Systemu Dystrybucyjnego tak jak do tej pory będzie zajmował się obsługą techniczną oraz odczytem liczników.  

 

24. Co będzie, jeżeli mój nowy sprzedawca zbankrutuje, czy zostanę bez prądu?

W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz regulacjami URE, na jego miejsce wchodzi automatycznie tzw. sprzedawca rezerwowy, czyli historyczny sprzedawca dla danego obszaru i to on wejdzie na miejsce upadłego sprzedawcy prądu. Mechanizm sprzedawcy rezerwowego jest gwarantem ciągłości dostaw energii elektrycznej. Klient płacący rachunki nie może zostać pozbawiony dostaw energii elektrycznej.

 

25. Skąd pochodzi prąd, który sprzedajecie?

Prąd sprzedawany Państwu kupujemy na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie.

 

26. Jestem zainteresowany ofertą Beskidzkiej Energetyki, co powinienem zrobić?

Proszę skontaktować się nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie albo przez e-mail:biuro@beskidzkaenergetyka.pl.

 

Więcej informacji o prawach odbiorców znajdą Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: http://www.maszwybor.ure.gov.pl